Adatkezelési tájékoztató

A MAGYAR-Festék Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a MAGYAR-Festék Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A MAGYAR-Festék Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység
szabályairól (SzVMt.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

1. Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Név: MAGYAR-Festék Kft.
Székhely és levelezési cím: 1239 Budapest, Máté apostol u.6
Telefonszám: +36-20-959-4488
E-mail: hoszigetelo@gmail.com vagy info@magyarfestek.hu

2. A kezelt adatok jogalapja, köre, célja, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.). Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

2.1. Kapcsolatfelvétel

Tároljuk és felhasználjuk a felhasználók által megadott személyes adatokat mikor felkeresnek miket telefonon, e-mailben, a weboldalon található kapcsolati űrlapon keresztül, vagy valamilyen más formában. Az adatkezelés az önkéntes megadástól azok törléséig tart. A rá vonatkozó személyes adatok törlését az érintett bármikor kérheti az 1. pontban megadott elérhetőségi adatok bármelyikén.

hoszigetelorendszer.com, hoszigetelorendszer.hu, homlokzatihoszigeteles.hu, magyarfestek.hu

weboldalakra történő regisztráció adatit, törlés (leiratkozás) céljából az hoszigetelo@gmail.com e-mail címre "törlés" tárgyal küldjenek. Az adatokat a leiratkozást követő 5 napon belül töröljük. A felhasználó a regisztrációt illetve e-mailes megkeresést követően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető (Magyar-Festék Kft) e tartalmakat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően (határidő nélkül, nem kizárólagosan, átruházhatóan, és jogdíj mentesen) felhasználja és továbbítsa kivitelező, építőipari vállalkozó partnereinek.

2.2. Megrendelés

Az adatkezelés célja a megrendelés sikeres teljesítése, szavatossági jogok biztosítása, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A megrendeléshez kötött kezelt adatok köre a név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, és email cím. A kiszállításhoz szükséges kezeld adatok köre a név és a szállítási cím.

2.3. Regisztráció

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználó a webáruházban felvitt adatait később újabb bevitel nélkül felhasználhassa. A regisztrációkor tárold adatok: cégnév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, jelszó. Továbbá, a rendeléshez kapcsolódó adatokat: név, számlázási cím, szállítási cím Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk a weboldalt használók személyes adatait és a technikai információkat (pl. IP cím) olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, mint például az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni esetleges támadás esetére.

Tároljuk és felhasználjuk adataikat olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek. A megadott személyes adatokat nem minden esetben ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért annak megadója felel. Az email cím megadásakor a felhasználónak lehetősége van feliratkozni hírlevelükre. Ilyenkor a megadott email cím bekerül a hírlevél adatbázisunkba. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a hírlevél alján található leiratkozási linken keresztül. Emellett az adatbázisból való törlését az érintett kérheti elérhetőségeink valamelyikén.

3. Adatok továbbítása harmadik félnek

Amikor a felhasználó személyes adatait az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, folyamatosan szavatoljuk a jogszabályi előírások betartását. Így a felhasználó adatát csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név Cím Tevékenység
Deutscheweb GmbH.  027 Budapest, Jurányi u.10. Weboldal üzemeltetés, tárhely szolgáltatás, marketing tevékenység
Thermodam Kft 1211 Csepel Színesfém u.5 Raktárbázis, szállítmányozás
Kerti-Szig Kft 4235 Biri Zrínyi Ilona u.48 Értékesítés, marketing tevékenység


Automatikusan továbbított adatok a kijelölt szakember részére: név, e-mail cím, telefonszám, helyszín amely továbbítás eredményeképpen a kijelölt szakember (kivitelező, építőipari vállalkozó) önálló adatkezelővé válik.

4. Automatikusan gyűjtött anonim adatok

4.1. Cookie (süti)

A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (vagyis nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek alapján a felhasználók nem azonosíthatók, mint például a felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan az oldalunkra érkezett. Ezek a cookiek, melyek kis méretű, információt tartalmazó szöveges fájlok, és egy weboldal felkeresésekor generálódnak a felhasználó gépén.

Használt sütik:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
Biztonsági cookie.

A sütik letiltása

A legtöbb böngésző engedélyezi az alapértelmezett süti beállítások módosítását, a “Segítség” funkció
pedig tájékoztatást nyújt, hogy hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. A sütik célja a felhasználói élmény javítása, a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, így a sütik letiltása után elképzelhető, hogy a weboldal egyes funkció nem fognak megfelelően működni.

4.2. Google Analytics

Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") web elemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban a felhasználó IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. A fenti információkat a szolgáltató kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5. Érintettek főbb jogai:

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

A MAGYAR-Festék Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett kérésére a rá vonatkozó személyes adatokról - GDPR 13. és 14. cikk szerint - rövid, tömör, könnyen értelmezhető információt adjon a GDPR 15-22. és 34. cikke alapján.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van kérni a rá vonatkozó adatok megváltoztatását, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

5.3. Törléshez való jog

 1. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a MAGYAR-Festék Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 2. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;
 3. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
  más jogalapja;
 4. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre;
 5. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 6. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha a tárolásuk a szolgáltatás céljának teljesítéséhez elengedhetetlen, vagy ha törvény írja elő tárolásukat.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérvényezni, és a szolgáltatónak kötelessége az érintettre vonatkozó személyes adatokat számítógéppel olvasható formában a rendelkezésére bocsátani indokolatlan késedelem, és akadályozás nélkül, hogy azokat érintett másik adatkezelőnek továbbíthassa.

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

5.7. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

6. Linkek más vállalatok weboldalaira

A weboldalunk tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül a felhasználó által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól!